Tomori Pál Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Logisztikai és szállítmányozási menedzser

 

A felvétel feltételei:

A képzésben azok vehetnek részt, akik az agrár, a műszaki vagy a gazdaságtudományok képzési területek bármelyikén főiskolai vagy BSc. szintű végzettséggel rendelkeznek

Képzési idő:

2 félév

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, megszerezhető ismeretek
A logisztikai és szállítmányozási menedzser önállóan tervezi meg, készíti elő, irányítja, oldja meg vállalata szállítmányozási-logisztikai feladatait áruk nemzetközi rendszerben történő továbbítására, rendelkezésre tartására, hatósági kezelések elvégeztetésére vonatkozóan. Meghatározza saját és versenytársai piaci helyzetét, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, ajánlatot ad/kér/összehasonlít, szerződést köt, lebonyolítja a fuvarozási/szállítmányozási/logisztikai feladatot, pénzügyi elszámolást végez, értékeli a lezárt ügyletet, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.
A foglakozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok a piacelemzés, a vállalkozás működtetése, erőforrás-gazdálkodás, kapcsolattartás az ügyfelekkel, a külkereskedelmi szerződések, a szerződéskötés, a külkereskedelmi szerződés teljesítése, a fuvarozási/szállítmányozási feladat lebonyolítása, a logisztikai feladat lebonyolítása, a vámoltatás, a pénzügyi elszámolás, az ügylet lezárása.
E feladatok elvégzésére való felkészülésként a már diplomával rendelkező posztgarduális hallgatók tanulmányaik során a következő tantárgykörökkel egészíthetik ki ismereteiket: külkereskedelmi szerződéskötés előkészítése, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi kereskedelmi jogalkalmazás, külkereskedelmi szerződés teljesítése, vámoltatás, nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, nemzetközi szállítmánylogisztika, nemzetközi gazdaságföldrajz, nemzetközi szállítmányozási jog.

 

Oktatók:

 

A képzés főbb tanulmányi területei:

 • Általános üzleti alapozó tárgyak:
  • Vállalkozások gazdaságtana,
  • Jogi és biztosítási ismeretek,
  • Menedzsment,
  • Minőségügy,
  • Számvitel és kontrolling,
  • Számítástechnika,
  • Marketing
 • Speciális szakismereti tárgyak:
  • Bevezetés a logisztikába (Logisztika I.),
  • Csomagolástechnika,
  • Szakinformatika (Logisztikai információs rendszerek),
  • Logisztikai stratégia (Logisztika II.),
  • Raktározástechnika,
  • Nemzetközi áruforgalmi ismeretek,
  • Szállítmányozás

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Valamennyi tantárgy kollokviummal ér véget, kivéve a szakdolgozati konzultációt, amelyre a hallgató aláírást kap (haladási napló).
Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások megszerzéséből, a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgán történő prezentációjából tevődik össze.

A szakdolgozat:
A logisztika témakörében megírt záró dolgozat. A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

 

A záróvizsga tartalma:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:
A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és a szakdolgozat megvédésére adott érdemjegy egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga.

Képzési helyszín:

Képzési tagozat: levelező

A önköltség összege:

 • Levelező munkarendben: 210 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő: 2024. február 1.  

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

 

A szakon hallgatható tantárgyak*:

Tantárgy neve/célja

 kredit 

 köv. 

1. félév

Logisztika I.

Célok: A logisztika a gazdaságos és hatékony termelés- és szolgáltatásszervezés előmozdítását segítő rendszerszemlélet gyakorlati és elméleti kérdéseivel foglakozik, amikor a gyakorlati szakemberek figyelmét a teljes-költség elvét alapul véve a termelés- és szolgáltatás járulékos tevékenységeinek fontosságára fordítja.

A tárgy elsődleges célja az egységes szemléletmód elsajátíttatása (közlekedés, szállítóeszközök, készletgazdálkodás stb.), további szerepe a logisztikai módszerek (pl. áruelosztás-tervezés), ill. logisztikai részterületek, mint pl. raktározás, anyagmozgatás, csomagolás stb. hallgatókkal való megismertetése.

4

koll

Vállalkozások gazdaságtana

Célok: A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek birtokában felismerik és kezelni tudják a vállalatgazdaságtan alapvető fogalmait és összefüggéseit. Az ismeretek és a koncepcionális keretek segítségével képesek a vállalat belső tevékenységét, a vállalat és a piaci környezet, valamint a vállalat és a kormányzat kapcsolatát konkrét feltételek között értelmezni. Készséget szereznek a vállalati világban érvényesülő alapvető magatartási formák értékelésére és alkalmazására.

4

koll

Csomagolástechnika

Célok: A hallgatók megismerik a csomagolási technikákat, módszereket, a csomagolás funkcióit.

4

koll

Jogi és biztosítási ismeretek

Célok: a hallgatók ismerjék meg a kockázatkezelésének módjait, a biztosítási piac szereplőit, a biztosítási kockázatokat, biztosítási termékeket, kiemelve a fuvarozók és szállítmányozók részére kínált megoldásokat, illetve mindezek jogi szabályozását.

2

koll

Menedzsment

Célok: A hallgató a kurzus teljesítése során betekintést nyer a menedzsment elméletébe és gyakorlatába, megismeri a szervezetek különböző szintjein lévő vezetők feladatait és a velük szemben támasztott követelményeket. Az áttekintett ismeretkörök támpontot és segítséget nyújtanak a hallgatóknak ahhoz, hogy megállják a helyüket menedzserként, döntéshozóként gazdasági szervezetekben.

2

koll

Minőségügy

Célok: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a minőségmenedzsment alapjaival. Áttekintést kapnak a minőségügyi rendszerek fejlődési szakaszairól és a vezetői döntésekhez szükséges mélységben megismerik a TQM és a vállalati minőségügyi rendszerek (ISO 9000) alapjait. Megismerkednek továbbá a minőségmenedzsment rendszerek különböző formáival, alapvető módszereivel és technikáival.

3

koll

Számvitel és kontrolling

Célok: Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a vállalkozások beszámolási és számviteli rendszerének alapvető jellemzőivel, megismerje a számviteli törvény célját, filozófiáját, a számviteli alapelveket, a vállalkozói vagyon szerkezetét, a gazdasági események vagyoni, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatását.

4

koll

Számítástechnika

Célok: A tárgy olyan ismereteket nyújt, melyek jól hasznosíthatók a tanulmányaik során (pl. önálló feladatok, szakdolgozat), valamint jelenlegi illetve jövőbeli munkájuk során (pl. önálló forrás- és adatgyűjtés, jelentéskészítés, modellezés, döntés előkészítés támogatása). Ezen eszközhasználati és szemléletbeli képességek természetesen a későbbi, informatikai illetve adatelemző jellegű tárgyak teljesítésében is felhasználhatók lesznek..

4

koll

2. félév

Szakinformatika

A tantárgy keretében a hallgató megismeri a szakmájukban használható, logisztikát támogató informatikai rendszereket és   képessé válnak arra, hogy  és el tudjanak igazodni a széles kínálatot adó szoftverpiacon.

A tantárgy oktatásának célja - alapvetően a hallgató számítástechnikai, informatikai ismereteinkre építve - a hatékony logisztikai tevékenységet szolgáló korszerű informatikai rendszerek megismerése.  Ez magába foglalja a korszerű vállalatirányítási rendszerek megismerését, azok logisztikai tevékenységet támogató moduljait, illetve a speciális logisztikai célrendszereket.

4

koll

Marketing

Célok: A marketing alapfogalmak és technikák megismerése a gyakorlatban történő alkalmazás érdekében. A piaci környezetben végbemenő változások okainak feltárása, a piaci szereplők magatartásának megismerése annak érdekében, hogy minél hatékonyabb marketingeszközökkel lehessen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni.

3

koll

Logisztika II.

Célok: A logisztikusokkal szembeni alapvető elvárás, hogy képesek legyenek a teljes logisztikai rendszer komplex tervezésére, szervezésére és irányítására. Ehhez elengedhetetlen, hogy szakmai ismereteik alapján alkalmasak legyenek a logisztikai funkció stratégiai szempontú áttekintésére is.

A tantárgy oktatásának során a hallgatók ismereteik alapján alkalmassá válnak a napi operatív logisztikai feladatok megoldása mellett távlatokban is értelmezni és kezelni a logisztikai kihívásokat, amely nélkül ma már elképzelhetetlen a vállalkozások hosszabb távú sikerének biztosítása.

4

koll

Raktározástechnika

Célok: A hallgatók megismerik a raktár típusokat, a logiszikai központok működési technikáit. Az áruraktározás, elosztás technikai rendszerét, a raktári nyilvántartási programok működési rendszerét.

4

koll

Nemzetközi áruforgalmi ismeretek

Célok: A tantárgy célja, hogy bemutassa az EU-t, mint vámuniót: az EU egy vámterület, amelyen belül biztosított az áruk-és szolgáltatások szabadsága (belső piac) és közös vámpolitikát alkalmaz az EU-n kívüli országokkal szemben. A hallgatók megismerik a közös vámpolitika céljait, legfőbb eszközeit és intézményeit. A hallgatók megismerik a hatályos uniós és a hozzá kapcsolódó hazai vámjogi szabályozást és azok alkalmazását.

4

koll

Szállítmányozás

Célok: A szállítmányozás - a szervezéshez hasonlóan - probléma- és célorientált tevékenység, színvonalas gyakorlata több, egymástól elkülönülő tudományterület (fuvarjog, díj-szabáselmélet, vámjog, közlekedési üzemtan, közlekedés-gazdaságtan stb.) integrált ismeretét követeli meg.  A tantárgy keretében a hallgató megismeri a különböző tantárgyakban megjelenő ismeretek szállítmányozói munkában való összekapcsolódásának lehetőségeit.

A tantárgynak nagy szerepe van abban, hogy a hallgatók ne csupán tudományterületekre szétválasztott, absztrahált ismeretekkel rendelkezzenek, hanem megismerkedjenek azok felhasználásával, összekapcsolási lehetőségeivel a szállítmányozási munka egyes területei, problématípusai szerint tárgyalva.

3

koll

Szakdolgozat készítés és konzultáció

-

10

kri

 

A Tomori Pál Főiskola logisztikus hallgatóinak önálló honlapja: www.logisztikusok.hu, ahol további információk találhatóak a képzésről.

Képzési tájékoztató

Jelentkezési lap