Tomori Pál Főiskola

A Tomori Pál Főiskola gazdaságtudomány területén pályázatot hirdet a 2 fő főiskolai tanári munkakör betöltésére.

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

A munkavégzés helye: 1223 Budapest Művelődés u. 21-27. telephelyek: Kecskemét

A munkakörbe tartozó megbízással járó feladatok:

 1. A főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített főiskolai, tanári feladatok ellátása a Tomori Pál Főiskola Marketing, és Vezetéstudomány Tanszéken. Oktatási tevékenység ellátása vállalati kultúra, üzleti kommunikáció, üzleti etika, közmenedzsment területeken, részvétel tanszéki kutatásokban, hallgatók és tanársegédek kutatómunkájának vezetése, kutatási-, tudományos és pályázatitevékenység végzése.
 2. A főiskolai Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített főiskolai, tanári feladatok ellátása a Tomori Pál Főiskola Marketing, és Vezetéstudomány Tanszéken. Oktatási tevékenység ellátása marketing, menedzsment, marketing kommunikáció, nemzetközi marketing, piacelemzés és fejlesztés, projektmenedzsment területeken, részvétel tanszéki kutatásokban, hallgatók és tanársegédek kutatómunkájának vezetése, kutatási-, tudományos és pályázatitevékenység végzése.

 

Pályázati feltételek:

 • egyetemi diploma
 • doktori, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat
 • a pályázó legyen tájékozott a tudományterület hazai és nemzetközi eredményeiről, valamint legyen képes azok továbbfejlesztésére.
 • alkalmas legyen (az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján) a főiskolai docensek, adjunktusok, tanársegédek és a hallgatók tudományos munkájának vezetésére, támogatására.
 • a pályázó képes legyen angol nyelvű publikálásra, szeminárium és előadás tartására,
 • a pályázó legyen büntetlen előéletű
 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár, (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás, és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy).

 

      

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázónak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, elérhetőségeit,
 • a pályázó válaszát a pályázati kiírásra, amiből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik
 • részletes önéletrajzot
 • egyetemi végzettséget igazoló okmányt, szakképzettséget, doktori fokozatot,
 • tudományos címet (Ph.D.,DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora,
 • külföldön szerzett, és honosított tudományos fokozat, stb.) habilitációs oklevelet (vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatói gyakorlat igazolását).
 • publikációinak teljes listáját, külön kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt.
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (nem magyar állampolgárságú személy esetén nyilatkozatot büntetlen előéletről).
 • nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt vélelmező elbíráló személyek, testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • azon tudományág(ak) megnevezését, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette, ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységre meghatározóan jellemző, a pályázó a tudományos publikációkra vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu)
 • valamin minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • a pályázatot  -tartalomjegyzékkel ellátva- a főiskola rektorának címezve 3 példányban kell benyújtani (1eredeti, 2másolat) + az anyagot elektronikusa változatban is be kell nyújtani a megadott elérhetőségek valamelyikére. Kérjük, a beadvány elektronikus változatát legfeljebb 2 MB- nál nem nagyobb terjedelmű doc vagy pdf fájlba szerkeszteni. (ha valamelyik résznél a
 • képi forma elkerülhetetlen, akkor azt is kis felbontásban)

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. március 4.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Tomori Pál Főiskola címére történő megküldésével (1223 Budapest, Művelődés u.21-27. Rektori Hivatal), vagy személyesen, az előbbi

címen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakőr megnevezését: főiskolai tanár.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         2022.február 4.