Tomori Pál Főiskola

Gazdálkodási és menedzsment
felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A képzés során elsajátítandó ismeretek: közgazdaságtan alapjai, a magyar és a világgazdaság folyamatai és az érvényesülő trendek, adózási szabályok, számviteli és pénzügyi alapok, gazdasági jog, pályázati rendszer.

Kinek ajánljuk:

 1. Aki az alapképzési szakok képzési idejénél (7 félév) rövidebb idő alatt szeretne olyan végzettséghez jutni, amit elismer a munkaerőpiac.
 2. Aki a szak elvégzését követően a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon szeretne tovább tanulni, amely esetben garantált, hogy két félévnyi tantárgy és a szakmai gyakorlat is beszámításra kerül, összesen 90 kreditpont értékben
 3. Aki a szak elvégzését követően a Nemzetközi gazdálkodás, vagy Pénzügy és számvitel szakok valamelyikén szeretne továbbtanulni. Ezeken a szakokon 1-2 félévnyi tantárgy elismerésre kerül, összesen 30-90 kreditpont értékben.

A felsőoktatási szakképzés megnevezése angolul: Business Administration and Management

Szakképzettség oklevélben történő megjelölése: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens (Business Administration Assistant)

Képzési terület: gazdaságtudományok

Bekerülési követelmény: érettségi bizonyítvány (NEM emelt szintű

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
 • 3615 Statisztikai ügyintéző
 • 3641 Személyi asszisztens
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4114 Adatrögzítő, kódoló
 • 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
 • 4136 Iratkezelő, irattáros
 • 4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
 • 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • 4226 Lakossági kérdező, összeíró

Képzési idő: 3+1 félév

Tagozat: nappali vagy levelező

A szakképzés megszerzéséhez szükséges kredit száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény: alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg. Fontos: a megváltozott jogszabályok értelmében a tanulmányok lezárásakor az oklevél átvételének nem feltétele nyelvvizsga megléte.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények: a szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

 

Levelező vagy nappali tagozatra, költségtérítéses képzésre jelentkezhet a Tomori Pál Főiskolára.

A költségtérítés összege:

 • Nappali tagozaton: 230 000 Ft/félév
 • Levelező tagozaton: 220 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Jelentkezés: www.felvi.hu

 

 

A szakon hallgatható tantárgyak*:

Tantárgy neve/célja

 kredit 

 köv. 

1. félév

Karrierépítés

A tantárgy célja: A hallgató a tantárgy keretében megismeri az érvényesülés útját, lehetőségét, valamint a marketing szemléletű állásvadászatot. Értékelni és alkalmazni tudja a képességek, a személyiségjegyek, a szakmai ismeretek megfelelő kombinációját. Képessé válik a sikeres önéletrajz elkésztésének mesterfogásaira, valamint a sikeres felvételi beszélgetésre való felkészülésre. Mindezek segítségével fel tudja kutatni a rejtett álláslehetőségeket mint a karrierépítés alapvető bázisát.

4

gyj

Informatika I.

A tárgy olyan ismereteket nyújt, melyek jól hasznosíthatók a tanulmányaik során (pl. önálló feladatok, szakdolgozat), valamint jelenlegi illetve jövőbeli munkájuk során (pl. önálló forrás- és adatgyűjtés, jelentéskészítés, modellezés, döntés előkészítés támogatása). Ezen eszközhasználati és szemléletbeli képességek természetesen a későbbi, informatikai illetve adatelemző jellegű tárgyak teljesítésében is felhasználhatók lesznek.

2

gyj

Mikroökonómia

Az alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a megismerése. A mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések nemzetközi szintű mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben történő eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.

5

koll

Üzleti etika

A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek révén gondolkodásmódjuk rendszerezettebbé és problémamegoldó képességük az etikai normák ismeretével növelten felelősségteljesebbé válik.

3

gyj

Jogi alapismeretek

A hallgatók a jogi alapismeretek című tananyag segítségével sajátítják el a legalapvetőbb ismereteket az állam és a jog kialakulásának folyamatával, a jog és a jogrendszerek jellegzetességeivel kapcsolatban.

3

koll

Számviteli alapok

Számviteli alapfogalmak, számviteli alaptechnikák bemutatása és az egyes pénzügyi kimutatás elemekhez tartozó alapvető ismeretek átadása.
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a vállalkozások beszámolási és számviteli rendszerének alapvető jellemzőivel, megismerje a számviteli törvény célját, filozófiáját, a számviteli alapelveket, a vállalkozói vagyon szerkezetét, a gazdasági események vagyoni, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatását.

5

koll

Marketing

A marketing alapfogalmak és technikák megismerése a gyakorlatban történő alkalmazás érdekében. A piaci környezetben végbemenő változások okainak feltárása, a piaci szereplők magatartásának megismerése annak érdekében, hogy minél hatékonyabb marketingeszközökkel lehessen ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni.

3

gyj

Környezet-gazdaságtan

Olyan alapismeretek nyújtása a hallgatóknak, amelyek segítségével képesek megérteni a környezet-gazdaságtani folyamatok lényegét és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A tárgy középpontjában a környezeti problémák állnak mind globális, Uniós és hazai szinten.

3

gyj

Idegen nyelv I.

-

kri

2. félév

Informatika II.

Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban és grafikus módban. Internet szolgáltatások igénybevétele, biztonság védelem (IT security). World Wide Web információforrás az Interneten. WEB 2.0 új szolgáltatásai. HTML dokumentumok, mint ASCII kódú dokumentumok. Statikus honlapok, dinamikus honlapok. HTML különleges karakterek, főbb dokumentum jelölők tag-ek). A CSS stílus. Külső stíluslapok.

2

gyj

Makroökonómia

A makroökonómia célja a gazdasági események megértését és a gazdaságpolitikai beavatkozások várható hatásainak elemzését segítő fogalmak és módszertani elemek bemutatása. A Makroökonómia c. tárgy ezen belül segítséget nyújt a hallgatóknak a makrofolyamatok rendszerének, a makrofolyamatok mozgatórugóinak, illetve a makrogazdasági szereplők tevékenysége következményeinek megértésében. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.

5

koll

EU ismeretek

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat Európa egységének eszméivel, bemutassa az európai gazdasági integráció fejlődését a Párizsi szerződéstől (1951) a Lisszaboni szerződésekig (2007), amelyeket kiegészít az EU bővülésének története. További cél, bemutatni a tagországok együttműködésének jogi alapjait, az EU intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusát, valamint a két legjelentősebb közös szakpolitikát. Az integrációs ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek felelősséggel értékelni az EU aktuális kérdéseit, problémáit, valamint az európai integráció hatását Magyarországra.

3

koll

Vezetés és szervezés

A tárgy oktatásának célja olyan ismeretanyag átadása, amely hatására a hallgatók a vezetésről való tudásukat bővítik, a vezetési és szervezési ismeretek birtokában képessé válnak a szervezetet, mint rendszert kezelni, valamint a hatékony vezetési módszereket megválasztani.

3

gyj

Gazdasági elemzés, ellenőrzés és módszertana

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató tisztában legyen a gazdasági elemzés szükségességével, ismerje az elemzés fogalmát, célját, felhasználási területeit, módszereit, végrehajtásának lépéseit, a termelést előkészítő tevékenység elemzését. Képes legyen termelés és értékesítés elemzésének elvégzésére, a vállalkozás erőforrásainak elemzési feladatai megoldására, a vállalkozások átfogó komplex elemzésének elvégzésére. Tisztában legyen az ellenőrzés szükségességével. Ismerje az ellenőrzés fogalmát, célját, felhasználási területeit, módszereit, végrehajtásának lépéseit, a bizonylati elv és fegyelem fogalmát annak ellenőrzését, az éves beszámoló ellenőrzését, a számviteli politika ellenőrzését, tovább ismerje meg Magyarország ellenőrzési rendszerének alapjait.

5

gyj

Stratégiai menedzsment

A tantárgy célja, hogy hallgató megismerje a stratégiai modelleket és azok elméleti hátterét, a stratégiai tervezés eszközrendszerét, a stratégiai menedzsment koncepcióját. Ennek alapján képessé válik a rendszerszemléletű gondolkodásra a vállalatot és környezetét illetően és képes megválasztani a vállalat számára megfelelő célokat és eszközöket. Értékelni tudja a szervezetek struktúráját a stratégiai menedzsment szempontjából, képes meghatározni a szervezetfejlesztési irányvonalakat. A stratégia megvalósítása során ki tudja alakítani és fenn tudja tartani a rendszerszemléletet. Gyakorlati ismereteket szerez a stratégiai kontrolling, a megfigyelő és ösztönző rendszer, valamint a vállalati kultúra kialakítása és fejlesztése területén, amelyeket a munkájában sikerrel hasznosíthat.

3

gyj

Piacelemzés és fejlesztés

A hallgatók ismerjék meg a piackutatás jelentőségét, annak módszertanát és befolyásoló tényezőit. A piac makro-környezeti elemeinek hatásait az egyes piacokra (demográfiai-, gazdasági-, természeti-, technológiai-, politikai/jogi-, társadalmi/kulturális környezet). Továbbá ismerjék meg a fogyasztói piacok és az üzleti piacok közötti különbségeket és az ebből adódó vásárlási magatartás eltéréseit az egyes piactípusokon. Ismerjék meg a piaci versenytársak elemzésének fontosságát és módszereit, valamint a piaci szegmentálás, a célpiac kiválasztás és a pozícionálás folyamatát. Nyerjenek betekintést a különböző piaci pozícióban lévő vállalatok által alkalmazható piaci stratégiákba. Ismerjék meg a piacokhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek elemzési módszereit és azok alkalmazási lehetőségeit és korlátait.

5

gyj

Projekt- és team menedzsment

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a projektmenedzsment (PM) általános elméleti alapjaival, módszereivel, valamint gyakorlati alkalmazási területeivel.

3

gyj

Projekttervezés módszertana

A hallgatók megismerik a projektszemléletű gondolkodás kulcsfogalmait, a gyakorlatban alkalmazott módszereit, valamint a projektvezetés és projektkövetés eszköztárát.

3

koll

Idegen nyelv II.

3

kri

3. félév

Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra

A hallgató ismerje meg napjaink kommunikációelméleti műveltségének alapvető elemeit, összefüggéseit; tudja értelmezni a verbális és nem verbális kommunikáció jelentéseit; ismerje a kommunikáció fejlesztés alapelveit; szerezzen átfogó tudást a kommunikációról, mint a modern kultúra nélkülözhetetlen részéről; ismerje meg a munkahelyi, üzleti életben gyakori kommunikációs szituációkat; szerezzen ismereteket az üzleti tárgyalásról, az üzleti adminisztráció legfontosabb összetevőiről, az üzleti élet alapvető illemtan, etikett, protokoll szabályairól; ismerje meg a vállalati kultúrával kapcsolatos fogalmakat és összefüggéseket; tudjon beilleszkedni a szervezetbe, együttműködni, csoportban dolgozni, csoportot szervezni.

3

gyj

Vállalatgazdaságtan

A tantárgy fő célja az ismeretközvetítés, amely a vállalat mibenlétének, fejlődésének, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő hazai és nemzetközi összefüggéseinek és sajátosságainak megismertetésére irányul.
A képzés középpontjában a vállalat, mint környezetébe ágyazott rendszer nemzetközi szempontú vizsgálata áll. A hallgató átfogó képet kap a vállalati gazdálkodás mibenlétéről, olyan átfogó és stabil gazdálkodási alapismeretekre tesz szert, melyekre a további tanulás során rá tudja építeni a mélyebb szakmai-módszertani ismereteket, tudnivalókat.

5

koll

Tanirodai gyakorlatok

A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek az ügyviteli munkafolyamatok önálló megszervezésére, összehangolására. Ismerik és alkalmazzák az irodatechnika modern megoldásait. Képesek szakszerű üzleti levelek elkészítésére, és az irodában felmerülő szóbeli és írásbeli kommunikációs feladatok színvonalas ellátásáre. Ismerik az iktatási rendszerek lényegét és célját, rendszerében képesek kezelni a teljes iratkezelési folyamatot.

3

gyj

Pénzügytan (Makropénzügyi folyamatok)

A tárgy középpontjában a modern gazdaság pénzügyi rendszerének működése, a pénzügyi piacok eszközeinek és intézményeinek, a bankok főbb szolgáltatásainak bemutatása áll. A pénzügyi politika területeinek és kapcsolódásainak ismertetésén túl taglalja a devizarendszerek, a devizagazdálkodás és árfolyampolitika összefüggéseit. Áttekinti az államháztartás rendszerét, az alrendszerek jellemzőinek és összekapcsolódásának bemutatásán keresztül.

5

koll

Üzleti tervezés

A hallgatók megismerik a hazai vállalkozási környezezet sajátosságait, esettanulmányok segítségével képessé válnak egy vállalkozás megalapításával kapcsolatos fontosabb tervezési-stratégiai kérdések kezelésére és megválaszolására. A tárgy nem titkoltan fejleszti a hallgatók kreativitását, olyan újszerű ötletek generálása érdekében, amelyek képesek megújítani egész iparágakat.

4

gyj

Finanszírozási és pályázati tréning

A tárgy összekötő kapocs az elméleti és a gyakorlati pénzügyi ismeretek között. Olyan ismeretek és szemléletmód átadása a cél, amelynek révén a hallgató sikeresen átláthatja és irányíthatja saját vállalkozása, vagy egy másik kisvállalkozás pénzügyeit. A félév során a hallgatók olyan ismeretekre is szert tesznek, amelyeket akkor is kamatoztatni tudnak, ha nem egy kisvállalkozásnál, hanem egy velük foglalkozó vállalkozásnál (pl. banknál finanszírozóként) vagy intézménynél, állami szervnél helyezkednek el.

5

gyj

Döntéselmélet és módszertan

A kurzus keretében a hallgatók megismerkedhetnek a döntéselmélet alapvető̋ jellemzőivel, a kapcsolódó diszciplínákkal A tantárgy felkészíti a hallgatókat az üzleti életben megjelenő̋ döntési helyzetek helyes felismerésére, és gyakorlatok révén vezeti őket a procedurális racionalitás szempontjából elfogadható vezető̋i döntések, helyzetek kialakítására.

4

gyj

Szakmai idegen nyelv 

3

gyj

4. félév

Szakmai gyakorlat

30

kri

* érvényes 2017 szeptemberétől

A lista tájékoztató jellegű, és a mintatantervi ajánlott félév szerint vannak sorrendbe szedve. Az adott szakra vonatkozó aktuális mintatanterveket beiratkozáskor kapják meg a hallgatók a képzési tájékoztató részeként

Jelmagyarázat:

Számonkérés típusa:

 • koll - kollokvium (vizsgajegy)
 • gyj - gyakorlati jegy (félévközi jegy)
 • kri - kritériumtárgy

 

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés részletes dokumentációja nappali munkarenden (2017) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési részletes dokumentációja levelező munkarenden (2017) 2023/24 (a dokumentum a névre kattintással érhető el)