Tomori Pál Főiskola

 

MNB Kiválósági Ösztöndíj

Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB Kiválósági ösztöndíj” elnevezésű programot évről évre támogatja.

Főbb általános paraméterek a tanévben:

Ösztöndíj összege: 50 000 Ft/hó

Támogatási időszak: 10 hónap (egy teljes tanév)

Azon hallgatók pályázhatnak, akik

  • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, pénzügy és számvitel alapképzési szak, és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon nappali munkarendű, aktív hallgatók,
  • legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá,
  • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott, számtani átlaga legalább 4,00, és
  • a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek, nyilatkoztak az adatkezelési hozzájárulásról.

A pályázat pontos feltételei és határidői minden évben az MNB-vel támogatásról megkötött szerződés alapján pályázati felhívásban kerül publikálásra.

Az MNB Kiválósági Ösztöndíj Pályázat_sablon

Adatkezelési nyilatkozat

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer

(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató a Főiskolán a Tjr. alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.

Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Főiskola költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg összeghatárt.

 Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a Főiskolán folyósított támogatástól.

Az intézményi ösztöndíjrészt adományozza.

Az ösztöndíjat a Főiskola folyósítja a hallgatónak. A Főiskola kötelessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot.

Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a Főiskolához történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíj-fizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, akkor az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetén március) hónaptól. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetén március) hónapban, de legkésőbb a Főiskolához történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész fizetésével együtt.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a Főiskola köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 15 napon – belül írásban értesíteni a Főiskolát és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

a) a hallgató neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe,

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája,

c) a tanulmányok halasztása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a Főiskola részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 Az önkormányzati ösztöndíjat a Főiskola csak abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezet a Főiskola számlájára átutalta.

A Főiskola az intézményi ösztöndíjrészt biztosító finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint köteles az ösztöndíj folyósításáról elszámolni a minisztériumnak.